APSTIPRINĀTS

Latvijas Orientēšanās federācijas (LOF) valdes sēdē

2020. gada 19. februārī

Orientēšanās sportam veltītu pirmā filmu konkursa “ZELTA DUBLIS 2020“

NOLIKUMS

Vēstures avoti liecina, ka orientēšanās sports Latvijā aizsācies pirms aptuveni 100 gadiem.

Orientēšanās sporta būtība šajos 100 gados pašos pamatos nav mainījusies, tomēr laika gaitā notikušas gan lielākas, gan mazākas izmaiņas, kas orientēšanās sportu padarījušas vēl aizraujošāku, intriģējošāku, saprotamāku un sabiedrībai pieejamāku.

Godinot orientēšanās sportu Latvijā, tā vēsturi un pašus sportistus, aicinām ikvienu piedalīties orientēšanās sportam veltītu filmu konkursā. Konkursa misija ir ar filmu starpniecību popularizēt orientēšanās sportu un atklāt tā burvību plašākai sabiedrībai.

Konkursa fokusā ir gan amatieru, gan profesionāļu veidotas filmas.

Mākslas radīšanai ne vienmēr ir vajadzīgi lieli finansiālie resursi, bet svarīga ir vēlēšanās, ideja un tās oriģinālā izpausme.

Mums ir, ko atcerēties, mums ir, ar ko lepoties! Lai orientēšanās sporta vērtības iegūst vizuālas, acīmredzamas un emocionāli baudāmas aprises un priecē gan mūs pašus, gan nākamās paaudzes!

Lai izdodas!

Latvijas Orientēšanās federācija

I.Konkursa mērķi

Veicināt sporta entuziastu, individuālo sportistu, orientēšanās klubu biedru sadarbību sporta, kultūras, izglītības, kā arī vēstures izpētes jomā.

Veidot audiālas un vizuālas liecības par orientēšanās sportu Latvijā.

Noteikt labākās orientēšanās sportam veltītās filmas Latvijā.

II.Konkursa rīkotāji

Sporta klubs “Briksnis”  sadarbībā ar Latvijas Orientēšanās federāciju.

(Projekta vadītāja Sandra Ozoliņa; tālrunis 28755755).

III.Konkursa norises laiks

No 2020. gada 1. aprīļa līdz 2020. gada 5. decembrim.

IV.Konkursa dalībnieki

Sporta entuziasti, individuāli sportisti, LOF klubu biedri, filmu producenti, kā arī ikviens interesents bez vecuma ierobežojuma un neatkarīgi no profesionālās pieredzes filmu nozarē.

V.Informatīvie resursi

Latvijas Orientēšanās federācija (www.lof.lv).

Orientēšanās gadagrāmata 2020. gadam “Orientieris”.

Konkursa vietne tīmeklī (filmas.lof.lv).

Sadarbības partneri.

Sociālie tīkli.

VI.Finansiālo līdzekļu piesaiste konkursa rīkošanai

Pašvaldības.

Uzņēmumi.

Projektu konkursi.

Privātpersonas.

Interesentiem ir iespēja sniegt materiālu atbalstu konkursa rīkošanai, pārskaitot līdzekļus uz šī nolikuma VII.1. punktā minēto rīkotāju kontu, maksājuma mērķī norādot “Filmu konkursa rīkošanai”.

VII.Balvu fonds

 1. Balvu fondu veido līdzekļi, kas saņemti no atbalstītājiem. Konkursa rīkotāji aicina ikvienu interesentu atbalstīt konkursu finansiāli vai materiāli, veidojot konkursa balvu fondu. Finansu līdzekļus balvu fondam var iemaksāt rīkotāju kontā:

Latvijas Orientēšanās federācija

Reģ.Nr.: 40008021960

Banka: Luminor bank

SWIFT: RIKO LV 2X

IBAN: LV14RIKO0002013111372, maksājuma mērķī norādot “Filmu konkursa balvu fondam”.

 1. Filmu konkursu var atbalstīt, piešķirot balvu fondam arī mantiskas lietas, kas varētu būt piemērotas, ņemot vērā konkursa saturu.

VIII.Piedāvātās filmu kategorijas

Dokumentālā filma

(Filmā var būt atspoguļoti ar orientēšanās sportu saistīti gan vēsturiski, gan mūsdienu notikumi (sacensības, sacensību reportāžas, sporta nometnes, treniņi u.tml.), interesantas personības (sportisti, treneri, karšu zīmētāji, tiesneši, ģimenes u.tml.), kā arī arhīva materiālu apkopojumi).

Spēlfilma (Radoši brīvs autoru domu lidojums).

Orientēšanās sporta sacensību reklāma.

Animācijas filma.

Informatīvs video materiāls “Kas ir orientēšanās?”

IX.Filmas formāta prasības un iespējas

 1. Filma ir viena autora vai autoru grupas oriģināldarbs, kas radīts ne agrāk par 2018. gadu.
 2. Filmā jānorāda sākuma titri (filmas nosaukums).
 3. Filmā jānorāda beigu titri (filmas veidotāji, izmantotā mūzika (skaņdarba autors, nosaukums), izmantotie informācijas avoti, atbalstītāji, veidošanas gads).
 4. Filmas garums: ne īsāka par 30 sekundēm un ne garāka par 60 minūtēm.
 5. Ja filmā izmantota svešvaloda, jānodrošina subtitri vai audio ieraksts valsts valodā.
 6. Filmai jābūt veidotai horizontālajā kadru plānā (16:9).
 7. Jebkuras kategorijas filmā drīkst izmantot dažādus tehniskos risinājumus (aplikācija, zīmējums, plastilīns, smilšu animācija, leļļu animācija, foto montāža u.c.)
 8. Filmā atļauts izmantot dažādus attēla un skaņas apstrādes efektus (double-speed, time-lapse (reālā laika skala), slow-motion (palēnināta kustība) u.c.)
 9. Filmas vēlamie video faila formāti ir šādi: avi, mov, mp4.
 10. Žūrija patur tiesības pieprasīt rediģēt iesniegto darbu gadījumos, ja filmā pārkāptas literārās valodas normas.
 11. Filmas autori uzņemas atbildību par autortiesību ievērošanu.

X.Filmas iesniegšanas un tehniskie noteikumi

 1. Filma jāiesniedz līdz 2020. gada 31. oktobrim plkst. 23:59, nosūtot faila koplietošanas saiti uz

e-pastu: filmas@lof.lv vai nododot to citā informācijas nesējā Sandrai Ozoliņai (kontakttālrunis 28755755).

 1. Piedaloties šajā konkursā, autors piekrīt iesniegtās filmas reproducēšanai (demonstrēšanai) LOF Gada ballē 2020. gada 5. decembrī.
 2. Atļauts izmantot jebkādu filmēšanas tehniku (telefons, foto/video kamera, drons u.c.).
 3. Iesniedzot darbu, dalībniekam elektroniski vai rakstu formā jāaizpilda konkursa pieteikuma anketa (1. pielikumā).
 4. Vienam autoram vai autoru grupai atļauts iesniegt filmas vienā vai vairākās filmu kategorijās. Vienu filmu atļauts pieteikt tikai vienā kategorijā.
 5. LOF ir tiesības demonstrēt iesniegtās filmas savos informatīvajos resursos un izmantot orientēšanās sporta popularizēšanai.

XI.Izvirzītās nominācijas

Labākā filma katrā kategorijā.

Labākais filmas idejas autors katrā kategorijā.

Labākais filmas režisors katrā kategorijā.

Oriģinālākais vizuālais risinājums katrā kategorijā.

Citas nominācijas.

XII. Konkursa žūrija

Rodrigo Slaviņš, LOF prezidents (1965. – 1982., 1986. – 1999.).

Dagnis Dubrovskis, LOF prezidents kopš 2019. gada.

Māra Liniņa, režisore.

Laura Čaupale, režisore.

Andris Rupais, žurnālists.

Dāvis Suharevskis, aktieris filmā ”Piļsāta pi upis”.

Sandra Ozoliņa, SK “Briksnis”  biedre.

Jānis Krūmiņš, SK “Briksnis” biedrs.

Juris Žilko, orientierists.

XIII. Filmu demonstrēšana un apbalvošana

­Labāko filmu demonstrēšana un apbalvošanas ceremonija notiks LOF Gada ballē 2020. gada 5. decembrī. ­­

 

XIV.

Konkursa organizatori patur tiesības mainīt un papildināt konkursa nolikumu, ņemot vērā iesūtīto filmu skaitu.

1.pielikums

Orientēšanās sportam veltītu filmu pirmā konkursa “ZELTA DUBLIS 2020”
PIETEIKUMA ANKETA

 

1.

Filmas kategorija.

2.

Filmas nosaukums.

3.

Filmas režisors.

4.

Filmas idejas autors vai autoru grupa.

5.

Filmas mākslinieks (vizuālā risinājuma autors).

6.

Par filmas autortiesībām atbildīgā persona.

7.

Filmas anotācija (īss satura izklāsts).

8.

Filmas iesniedzējs (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese).

9.

Filmas video formāts.

10.

Iesniegšanas datums.

 

Filmas iesniedzēja paraksts: __________________ / ____________________/

 

                                                                              Paraksta atšifrējums